Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản

Cập nhật 14/7/2021, 17:07:00

Chiều nay (14/7), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Đồng chí Phan Xuân Thủy-Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo hội nghị.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Tống Thới Mốc – Phó Trưởng  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta. Nghị quyết Đại hội XIII có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, thể hiện sự tập trung trí tuệ, ý chí và nguyện vọng, tầm nhìn, tư duy đổi mới của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiều đóng góp của các cơ quan báo chí. Để góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu những nội dung của Nghị quyết, bám sát các yêu cầu của Bộ Chính trị để triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động, vai trò của báo chí, xuất bản. Trong đó, cần bám sát một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung tuyên truyền về thành công của Đại hội XIII; những nội dung cốt lõi, mới của Nghị quyết Đại hội XIII; khẳng định thành tựu cách mạng Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; chú trọng đấu tranh, phản bác những quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII với mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 2 chuyên đề về những điểm mới, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; tình hình công tác báo chí xuất bản thời gian qua, một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới./.

 Đức Hải, Duy Linh


Lượt xem: 14

Trả lời