Tham gia bầu cử khẳng định vai trò làm chủ của người dân

Cập nhật 02/3/2021, 13:03:26

rong 75 năm qua, Quốc hội Việt Nam chính là hiện thân của trí tuệ, tiếng nói và quyền lực của nhân dân trong quản lý, điều hành xã hội.

Năm 1946, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên. Sau sự kiện này, Việt Nam đã có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, khẳng định tính hợp pháp của một Nhà nước dân chủ, của dân, do dân và vì dân. Đúng 30 năm sau, năm 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước đánh dấu bước thắng lợi quyết định trên con đường thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

Tham gia bầu cử khẳng định vai trò làm chủ của người dân - Ảnh 1.

Trong quá trình lịch sử, các khóa Quốc hội Việt Nam ra đời từ sự tín nhiệm của của nhân dân và cử tri cả nước, đã luôn khẳng định vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn của đất nước.

Ông Trần Ngọc Đường, Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng: “Quốc hội Việt Nam là một trong ba thiết chế rất quan trọng cấu thành bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội của nghĩa của nước ta, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời là thiết chế mà trên cơ sở đó để quyết định bầu ra nhân sự trong các thiết chế khác. Những vấn đề trọng đại của đất nước thì thông qua chức năng quyết định, Quốc hội cũng biểu quyết, xem xét thông qua, sẽ trở thành ý chí của Nhà nước, ý chí của nhân dân và biến nó trở thành hiện thực trong đời sống xã hội”.

Tham gia bầu cử chính là quyền và nghĩa vụ của cử tri, khẳng định vai trò làm chủ của người dân, qua đó, những người nhận được sự tín thác sẽ thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Trong 75 năm qua, Quốc hội Việt Nam chính là hiện thân của trí tuệ, tiếng nói và quyền lực của nhân dân trong quản lý, điều hành xã hội. Đó là sự thể hiện rõ ràng nhất của dân chủ, bản chất của thể chế nước ta kể từ khi được thành lập.

Tham gia bầu cử khẳng định vai trò làm chủ của người dân - Ảnh 2.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 5, tới nay, 16 mốc thời gian cho từng nhiệm vụ cụ thể phục vụ hoạt động bầu cử cũng đã được xác định. Tại vòng hiệp thương lần thứ nhất, đã có 1076 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 7656 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Có tài, có đức là những tiêu chí mà cử tri kỳ vọng những ứng viên cần đáp ứng trong quá trình hiệp thương. Tuy nhiên, bản lĩnh của các đại biểu trong hoạt động Quốc hội, hội đồng nhân dân cũng là phẩm chất mà cử tri kỳ vọng.

Theo dự kiến, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ diễn ra trong tháng 3 và việc niêm yết danh sách cử tri và Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ diễn ra vào tháng 4 tới.

Theo VTV


Lượt xem: 2

Trả lời