Đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội

Cập nhật 25/11/2021, 06:11:23

Chiều 24/11, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì các nội dung tiếp theo của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu kết luận.

Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc sáng 24/11; trong bài quán triệt định hướng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã đề nghị các đại biểu xác định những nội dung cụ thể và đề xuất những kiến nghị, những giải pháp khả thi, thiết thực để góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng về đặt văn hóa ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội.

Đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của văn hóa trong việc phát triển nhanh và bền vững đất nước, đồng thời tìm ra những giải pháp cụ thể, phù hợp để tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức về văn hóa, từ đó chuyển hóa nhận thức thành hành động, đưa phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa phát triển sâu rộng, thực chất, thật sự là phong trào tự nguyện, tự giác của từng người, từng tập thể và cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ Đảng viên.

Thời gian tới, các Đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận về những thành tựu, hạn chế trong việc cụ thể hóa các đường lối, chủ trương phát triển văn hóa của Đảng thành hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đồng bộ, khả thi, tạo môi trường thuận lợi khơi dậy, phát huy tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo của nhân dân, trí thức và văn nghệ sĩ.

Đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị đội ngũ Đảng viên, cán bộ công chức phải nêu gương trong thực hành văn hóa, đạo đức, để văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội. Cùng với đó, cần tìm ra những giải pháp cụ thể để xây dựng môi trường văn hóa đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đặc biệt là văn hóa ứng xử lành mạnh, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa và văn nghệ sĩ tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Hội nghị văn hoá toàn quốc lần này đã kết thúc tốt đẹp với nhiều tham luận giá trị hiến kế các giải pháp để chấn hưng, phát triển văn hóa đất nước, góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, cần tiếp tục nhận thức đầy đủ về văn hoá, bởi văn hoá còn, thì dân tộc còn, do đó, cần hiểu đến cùng tinh thần này, để biến thành hành động cụ thể để văn hóa có vị trí xứng đáng, thực sự trở thành nền tảng phát triển.

Theo VTV


Lượt xem: 18

Trả lời