Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hỗ trợ mức đóng đến 30/6/2016

Cập nhật 09/4/2016, 09:04:42

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT, UBND tỉnh thông báo tiếp tục gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng theo danh sách được hưởng năm 2015 đến 30/6/2016 cho các đối tượng gồm:

Người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế – xã hội khó khăn

Người sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng.

Người thuộc hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng, 30% còn lại do các tổ chức, đơn vị và Quỹ hỗ trợ chính sách y tế do EU viện trợ đóng. Năm 2016, số 30% mức đóng này do Quỹ hỗ trợ chính sách y tế do EU viện trợ đóng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo tới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT về việc gia hạn thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng nêu trên tiếp tục được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho đến hết ngày 30/6/2016; Sở y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đảm bảo đầy đủ quyền lợi khám, chữa bệnh cho các nhóm đối tượng trên. Từ ngày 01/7/2016, thực hiện cấp thẻ BHYT mới cho các đối tượng nêu trên theo quy định tại Quyết định số 59/2015 ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 và các quy định hiện hành về vùng kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn./.

                                                                                          

BT: B.Thủy


Lượt xem: 45

Trả lời