Ủy ban Nhân dân tỉnh GL thông báo về việc giao kiểm tra, triển khai Kế hoạch số 564 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cập nhật 04/4/2016, 13:04:15

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhận được Kế hoạch số 564 ngày 24/3/2016 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Sau khi xem xét, để chủ động trong triển khai nhiệm vụ, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh làm đầu mối liên hệ với Thanh tra Chính phủ để kiểm tra về nội dung, chi tiết việc triển khai Kế hoạch số 564; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp xây dựng  báo cáo theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Trường hợp tỉnh Gia Lai là địa phương được Thanh tra Chính phủ đưa vào diện kiểm tra thì giao Thanh tra tỉnh chủ trì chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và đề xuất UBND tỉnh triển khai các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

                                                                                                                                               

 

BT: Bích Thủy


Lượt xem: 49

Trả lời