Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 1688/1998 ngày 05/12/1998 của UBND tỉnh về việc thu Quỹ phòng chống lụt bão.

Cập nhật 01/4/2016, 14:04:06

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban  hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 1688/1998 ngày 05/12/1998 của UBND tỉnh về việc thu Quỹ phòng chống lụt bão.

Lý do bãi bỏ: Quyết định số 1688/1998 thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ ban hành quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt bão của địa phương. Nay Nghị định số 50/CP đã được thay thế bằng Nghị định số 94/2014 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2016.

 Cùng thời điểm, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai. Theo đó, quy chế quy định về đối tượng và mức đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đối tượng áp dụng đối với cơ quan quản lý Quỹ, cơ quan thu Quỹ, đối tượng đóng góp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan tham gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  29/3/2016.

 

 

                                                                                        

BT: Gia Cư


Lượt xem: 117

Trả lời