UBND tỉnh chỉ đạo Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 31/12/2015, 18:12:43

     Thời gian qua, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp đã được các cơ quan chuyên ngành, các địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đạt được một số kết quả. Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên … Continue reading “UBND tỉnh chỉ đạo Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh”

     Thời gian qua, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp đã được các cơ quan chuyên ngành, các địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đạt được một số kết quả. Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

     1. Sở NN&PTNT: Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến kịp thời, rộng rãi các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp; công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các loại sản phẩm không đảm bảo chất lượng và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có vi phạm để người dân biết mà cảnh giác.

     2. Sở Công thương: Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ; chống buôn lậu, chống sản xuất và buôn bán hàng hóa vật tư nông nghiệp là hàng giả, hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng, ngoài danh mục cho phép.

     3. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp.

     4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Định kỳ hàng tháng thông báo danh sách cấp mới và xóa tên các doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi Sở NN&PTNT và các cơ quan có liên quan để thuận lợi cho công tác quản lý; đồng thời báo cáo cho UBND tỉnh.  

     5. Đài PT-TH tỉnh, Báo Gia Lai: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý sử dụng vật tư nông nghiệp và tình hình sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

     6. UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBMTTQVN tỉnh cùng các hội, đoàn thể tỉnh: Tùy thao chức năng, nhiệm vụ được phân công mà thực hiện ./.  

Mỹ Tiến


Lượt xem: 14

Trả lời