Triển khai các nội dung giám sát năm 2016 của UBMTTQ VN tỉnh

Cập nhật 23/3/2016, 10:03:38

UBND tỉnh vừa có Công văn về việc Triển khai các nội dung giám sát năm 2016 của UBMTTQ VN tỉnh.

 Theo đó các nội dung giám sát trong năm 2016 gồm: 1 Giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Giám sát việc triển khai cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nội dung giám sát nói trên, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở tài Nguyên và Môi trường,Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức quán triệt, chuẩn bị nội dung và các công việc liên quan để phục vụ công tác giám sát của UB MTTQ VN tỉnh. Thời gian, nội dung, cơ quan, đơn vị được  giám sát thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh.

 

 

BT: Lê Thư


Lượt xem: 44

Trả lời