Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Cập nhật 14/9/2015, 13:09:13

Với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững” Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 nhấn mạnh vai trò công tác bảo vệ môi trường nông thôn trong phát triển bền vững đất nước.

 Lễ phát động chiến dịch từ ngày 14/9-20/9/2015. Hưởng ứng chiến dịch, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động toàn dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, ra quân làm vệ sinh môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc. Tại các cơ sở phát động và duy trì phong trào bảo vệ môi trường như ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi nilon; tổng kết và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên./.

 

Kim Châu ( BT)


Lượt xem: 32

Trả lời