Công văn của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật phí, lệ phí

Cập nhật 29/4/2016, 08:04:26

Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017. Để đảm bảo việc thiết lập khung pháp lý đầy đủ và đồng bộ về quản lý phí, lệ phí được thống nhất, phù hợp với quy định hiện hành, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà sóat toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đang có hiệu lực thi hành để phân loại, làm cơ sở nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung họăc thay thế, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật phí và lệ phí.

 Theo đó:

– Đối với các khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí nay không có tên trong Danh mục phí và lệ phí kèm theo Luật phí và lệ phí thì kể từ ngày 1/1/2017 sẽ dừng thu

– Đối với các khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh do các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thu thì các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành văn bản thu phí để đảm bảo hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017

– Trường hợp khoản phí có tên trong Danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí nay thuộc danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá thì sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. Công văn của UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí và các quyết định thu phí, lệ phí do UBND tỉnh đã ban hành để rà sóat, phân loại, báo cáo Cục Thuế tỉnh trước ngày 20/5/2016. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các nội dung cần thực hiện, biểu mẫu báo cáo để tồng hợp, nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh trình HDND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật phí và lệ phí./.

                                 

BT: Thiên Thanh


Lượt xem: 86

Trả lời