UBND tỉnh giao giải quyết và báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị theo Nghị quyết số 40 ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai

Cập nhật 11/11/2021, 16:11:13

UBND tỉnh vừa có công văn giao các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh giải quyết và báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị theo Nghị quyết số 40 ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh.

Theo đó, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 40 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ 16 và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khoá XI nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương trên cơ sở nội dung UBND tỉnh đã báo cáo việc thực hiện và chỉ đạo phân công nhiệm vụ, các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức tiến hành kiểm tra thực tế, rà soát, khẩn trương giải quyết và tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay; đồng thời đánh giá những khó khăn, vướng mắc nguyên nhân, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, dự kiến thời gian hoàn thành việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chấn chỉnh trong công tác giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

    BT Hà Đức


Lượt xem: 3

Trả lời