Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Cuộc thi Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Cập nhật 08/3/2023, 18:03:47

Sáng nay (08/3), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Cuộc thi Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2023. Tham dự Lễ phát động có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban tổ chức 02 cuộc thi và các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Từ điểm cầu tại Hội trường 2/9 (TP. Pleiku), Lễ phát động 02 cuộc thi được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các huyện, thị xã trong tỉnh.

Phát biểu phát động, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc tổ chức 02 cuộc thi nhằm tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III, năm 2023 và Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, năm 2023 do Trung ương phát động. Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023 – năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI.

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban tổ chức 02 cuộc thi phát biểu: “Thông qua 02 Cuộc thi lần này cũng nhằm nâng cao số lượng, chất lượng tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tác phẩm chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời phát hiện, ghi nhận và tôn vinh mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những kết quả nổi bật trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong việc đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân…. Đồng thời, qua 02 cuộc thi nhằm góp phần tăng số lượng, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí của Gia Lai tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) và Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong năm 2023.”

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi Lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai; đã học tập những cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tỉnh bạn, từ đó tham mưu tỉnh tổ chức 02 cuộc thi. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Việc tổ chức 02 cuộc thi có ý nghĩa rất thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay; góp phần thực hiện tốt Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ này.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Kế hoạch số 70 về thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là một trong những nội dung quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã và đang tập trung chỉ đạo theo tinh thần kết hợp giữa “xây” và “chống”. Chính vì tầm quan trọng đó nên Trung ương và Tỉnh rất quan tâm triển khai các hoạt động này.”

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chỉ đạo: Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội cần nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của 02 Cuộc thi; chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện. Tăng cường động viên, khuyến khích đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, biên tập viên, đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân không ngừng sáng tạo, xây dựng những tác phẩm có chất lượng tham gia dự thi. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền về 02 cuộc thi. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thực hiện nhiệm vụ đánh giá, chấm điểm, xét chọn các tác phẩm đảm bảo công tâm, khách quan; lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, cá nhân tiêu biểu, thực sự xứng đáng để trao giải và tôn vinh; đồng thời lựa chọn, gửi các tác phẩm xuất sắc tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ VIII và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III, năm 2023 do Trung ương tổ chức.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Để thực hiện có hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ đó, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn Đảng và hệ thống chính trị, sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò quan trọng, là cầu nối tích cực, kịp thời thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng; đồng thời cũng là nơi chuyển tải cách làm hay, tấm gương tốt cần được biểu dương, nhân rộng và những hạn chế phải khắc phục trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng HTCT và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch…. Vì vậy, thông qua 02 cuộc thi lần này tôi mong muốn các tác giả, nhóm tác giả phải bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng Đảng để tiếp tục có thêm được nhiều tác phẩm mang được sức lan tỏa tích cực, chuyển tải được yêu cầu của Đảng, mong muốn của Nhân dân, nhất là những vấn đề mới, vấn đề chưa được khai thác, đề cập sâu sắc trong thời gian qua để các cuộc thi mang tính toàn diện hơn, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng nói chung và Đảng bộ tỉnh nói riêng, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.”

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo: Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ngành, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng, gợi mở các nội dung, vấn đề về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị,  về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trong đó chú ý thông tin, gợi mở những vấn đề mới, khó cần huy động trí tuệ của tập thể để đóng góp giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; đồng thời gợi mở những vấn đề trọng tâm, nổi bật, sáng tạo mang dấu ấn riêng của Đảng bộ tỉnh để giúp đội ngũ nhà báo, phóng viên, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm bắt chủ trương, có định hướng sáng tạo các tác phẩm báo chí, chính luận chất lượng cao để tham gia hưởng ứng 02 cuộc thi.

Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cho biết: “Ngay sau lễ phát động 2 cuộc thi, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai sẽ chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ tích cực hưởng ứng tham gia 02 cuộc thi đạt chất lượng tốt nhất để góp phần vào sự thành công chung của hai cuộc thi.”

Là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cấp, các ngành; sự hưởng ứng nhiệt tình, tâm huyết của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, hội viên, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Cuộc thi Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 của tỉnh Gia Lai tin tưởng sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Hà Đức – Huy Toàn


Lượt xem: 13

Trả lời