Nhiều giải pháp để tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh

Cập nhật 03/8/2016, 08:08:44

Nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, mới đây UBND tỉnh đã ban hành quyết định về triển khai chương trình hành động tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020.

Nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, mới đây UBND tỉnh đã ban hành quyết định về triển khai chương trình hành động tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 37,25% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp bình quân đạt 5,57%/năm, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 35.750 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 630 triệu USD với các mặt hàng chủ yếu là cà phê, cao su, hồ tiêu. Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo cơ chế thị trường, đổi mới cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế hoạt động hiệu quả. Sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung, hiện dại và hướng về xuất khẩu. Lấy liên kết và tiêu thụ làm trung tâm của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Để hiện thực hóa chủ trương trên của lãnh đạo tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến với nhân dân; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết “4 nhà”; mở rộng quy mô và nâng cao trình độ sản xuất cho nhân dân; đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ của khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn… Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm tiếp tục tạo những đột phá trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong tỉnh.

Hà Đức,R’Piên


Lượt xem: 70

Trả lời