Đak Đoa hình thành vùng chuyên canh rau an toàn

Cập nhật 03/9/2021, 10:09:11

Cùng với phát triển cây công nghiệp, huyện Đak Đoa đang tích cực khai thác thế mạnh về đất đai, khí hậu để hình thành vùng chuyên canh rau màu canh tác theo hướng hữu cơ, an toàn.

Hiện tại, huyện Đak Đoa có 686 ha rau tập trung tại các xã: Tân Bình, Ia Băng, Kdang, Hà Bầu và thị trấn Đak Đoa. Trên cơ sở các vùng sản xuất rau sẵn có, huyện đang tiếp tục mở rộng diện tích trên chân ruộng kém hiệu quả, đất triền đồi, ven suối, hình thành vùng chuyên canh tập trung. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, hỗ trợ nông dân thực hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ nhằm tạo ra những sản phẩm sạch, có giá trị kinh tế cao, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, từng bước tạo thương hiệu vùng sản xuất rau an toàn của địa phương. Trong quá trình sản xuất, huyện Đak Đoa đặc biệt khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình ứng dụng khoa học kỹ thuật, giống mới, lắp đặt hệ thống tưới phun sương tự động để tiết kiệm nước, giảm nhân công và tăng năng suất cây trồng.

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 3

Trả lời