Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc

Cập nhật 15/5/2020, 15:05:33

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2020) chúng ta hãy cùng nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp của Người – Một tấm gương đạo đức và nhân cách cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng, hết lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Xuất thân từ gia đình trí thức phong kiến có truyền thống yêu nước, trọng nghĩa, Người sớm mang trong mình lòng yêu nước, thương dân. Ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 2/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng, cuộc hành trình cứu nước gần 30 năm sau đó đã đưa Người đến nhiều vùng đất thuộc châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ… Những chuyến đi đã giúp Người có cơ hội được quan sát, nhận biết sâu sắc diện mạo của thế giới tư bản chủ nghĩa, trong đó hiện lên rất rõ nét những đặc trưng cơ bản của sự phân hóa, đối nghịch giữa người giàu và người nghèo, giữa những người bị áp bức, bóc lột và những kẻ thống trị nắm quyền uy, giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với một số ít dân tộc đế quốc xâm lược và thống trị.

“Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu” Đau đáu với nỗi niềm yêu nước, thương nòi, trên cuộc trường chinh cứu nước ấy, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác-Lê Nin một cách tự nhiên, như một tất yếu lịch sử và đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc, gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gắn liền với tên tuổi, trí tuệ, uy tín và đạo đức cách mạng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Người đã sáng lập và xây dựng Đảng ta theo những nguyên tắc đảng kiểu mới của giai cấp vô sản, vừa phát huy được trí tuệ, vừa tập trung thống nhất ý chí hành động của Đảng. Từ sau khi được thành lập, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ,  làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước đầu tiên do dân làm chủ trong lịch sử dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh dân tộc ta đã làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Và đó còn là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc – Văn kiện lịch sử vô giá. Bản Di chúc kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện rõ một trí tuệ uyên bác, một tâm hồn lộng gió thời đại và nhất là tình thương bao la của Người với nhân dân, với Đảng, với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức và nhân cách cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng, hết lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân. Đất nước ngày càng phát triển phát triển, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, đã chứng tỏ, tư tưởng, sự nghiệp, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta./.

BT: Lê Thư


Lượt xem: 38

Trả lời