Các địa phương tổ chức HN học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Cập nhật 26/12/2017, 10:12:53

Ngày 25/12, Thị ủy Ayun Pa và Huyện ủy Chư Pah đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của địa phương.

Với các chuyên đề được nghiên cứu như: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Về công tác dân số trong tình hình mới ”.

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khóa XII) của Đảng nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối và quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khóa XII) của Đảng.

Nhóm PV

 


Lượt xem: 30

Trả lời