Dân tộc và phát triển 22-3-2023

Cập nhật 22/3/2023, 15:03:40

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai kiến nghị Trung ương giao kế hoạch vốn sự nghiệp 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia
– Chư Prông phát huy mô hình nông hội, tổ hội nghề nghiệp
– Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa để Gia Lai phát triển bền vững

 

 

 

 

 


Lượt xem: 36

Trả lời