Dân tộc phát triển 14-12-2022

Cập nhật 14/12/2022, 16:12:06

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 là chính sách mang tính tổng thể, nguồn lực đầu tư lớn, nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân chung của cả nước. Đến năm 2025 giảm 50% số xã , thôn làng đặc biệt khó khăn. đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn làng đặc biệt khó khăn. Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021- 2035 tuổi thiểu là 174.052 tỷ đồng. Căn cứ kết quả giai đoạn 1 Chính phủ trình quốc hội quyết định nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 – 20230. Để Chương trình nhanh chóng được triển khai, hiện nay nhiều địa phương đang triển khai các bước theo quy trình. Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay có Phóng sự: “Đẩy mạnh các bước triển khai 10 dự án phát triển vùng đồng bào DTTS, miền núi”.


Lượt xem: 61

Trả lời