Văn hóa – Xã hội

RSS

Cậy tiền ỷ thế: Giấy không gói được lửa

13/12/2022

Để loại bỏ những hành vi ứng xử thiếu văn hóa, coi thường pháp luật, cậy quyền cậy thế của một bộ phận người có tiền, có quyền thì luật pháp phải thực sự nghiêm minh.