ĐẠI HỘI ĐẢNG

RSS

Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

05/5/2020

Thực hiện Công văn 3259 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân, cụ thể như sau:

Chuẩn bị công tác nhân sự ở Đảng bộ đại hội thí điểm.

01/5/2020

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội Đảng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nên thành công của mỗi kì đại hội, đặc biệt ở những Đảng bộ được chọn đại hội điểm, thí điểm trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy. Đây cũng là nền tảng để đại hội lựa chọn, bầu ra đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất, uy tín để đưa địa phương, đơn vị phát triển. Phóng sự phản ánh công tác này tại Đảng bộ huyện Đak Đoa- một trong 2 đơn vị được tỉnh chọn bầu thí điểm bí thư cấp ủy tại đại hội.