Chính trị

RSS

Đảng ta 90 mùa Xuân

01/2/2020

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3/2/1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. Sự ra đời của Đảng với hệ thống tổ chức chặt chẽ và cương lĩnh cách mạng đúng đắn đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo cách mạng kéo dài mấy chục năm đầu thế kỷ XX. Sự kiện thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Mùa Xuân này Đảng ta tròn 90 tuổi. Với truyền thống vẻ vang, 90 năm qua, Đảng ta đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện với những mốc son chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.