Thông báo

RSS

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phòng chống sốt xuất huyết

28/6/2016

 Nhằm tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, không để dịch lây lan, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện chỉ đạo Sở Y tế tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương phòng, chống dịch quyết liệt, khẩn trương không chế, dập tắt ngay các ổ dịch; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư trang thiết bị, tăng cường công tác chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới, bố trí giường bệnh và nhân lực phù hợp để sẵn sàng phòng chống dịch.

Tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/5/2016

Nhằm tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản theo tinh thần Chỉ thị số 2956 năm 2016 của Bộ NN&PTNT; UBND tỉnh Gia Lai giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/4/2016

Nhằm tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản theo tinh thần Chỉ thị số 2956 năm 2016 của Bộ NN&PTNT; UBND tỉnh Gia Lai giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Công văn của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật phí, lệ phí

29/4/2016

Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017. Để đảm bảo việc thiết lập khung pháp lý đầy đủ và đồng bộ về quản lý phí, lệ phí được thống nhất, phù hợp với quy định hiện hành, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà sóat toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đang có hiệu lực thi hành để phân loại, làm cơ sở nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung họăc thay thế, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật phí và lệ phí.

Thông báo của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân, đối thoại và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

22/4/2016

Để thực hiện tốt công tác tiếp, đối thoại với công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2011, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành và địa phương thực hiện một số nội dung sau: