Thông báo

RSS

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 19-4-2023

19/4/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 17 đến ngày 18/04/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 17-4-2023

17/4/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 14 đến ngày 16/04/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 14-4-2023

14/4/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 12 đến ngày 13/04/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 12-4-2023

12/4/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 10 đến ngày 11/04/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 10-4-2023

10/4/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 08 đến ngày 09/04/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 7-4-2023

07/4/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 5/4/2023 đến ngày 6/04/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 5-4-2023

05/4/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 3/4/2023 đến ngày 4/04/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 3-4-2023

03/4/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 31/3/2023 đến ngày 02/04/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 31-3-2023

31/3/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 29 đến ngày 30/03/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 29-3-2023

29/3/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 27 đến ngày 28/03/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng