TSPT tiếng Bahnar – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn Trang web đài Truyền hình Gia Lai Thu, 13 Dec 2018 13:29:01 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.8 http://gialaitv.vn/wp-content/uploads/2016/07/icons.png TSPT tiếng Bahnar – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn 32 32 Bahnar tối 12-12-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-12-12-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-12-12-2018/#respond Thu, 13 Dec 2018 00:28:54 +0000 http://gialaitv.vn/?p=303963 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-12-12-2018/feed/ 0 Bahnar tối 11-12-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-11-12-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-11-12-2018/#respond Wed, 12 Dec 2018 00:42:44 +0000 http://gialaitv.vn/?p=303707 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-11-12-2018/feed/ 0 Bahnar tối 10-12-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-10-12-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-10-12-2018/#respond Tue, 11 Dec 2018 02:34:27 +0000 http://gialaitv.vn/?p=303561 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-10-12-2018/feed/ 0 Bahnar tối 9-12-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-9-12-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-9-12-2018/#respond Sun, 09 Dec 2018 12:09:25 +0000 http://gialaitv.vn/?p=303211 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-9-12-2018/feed/ 0 Bahnar tối 8-12-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-8-12-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-8-12-2018/#respond Sun, 09 Dec 2018 12:01:26 +0000 http://gialaitv.vn/?p=303198 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-8-12-2018/feed/ 0 Bahnar tối 7-12-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-7-12-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-7-12-2018/#respond Sat, 08 Dec 2018 02:27:05 +0000 http://gialaitv.vn/?p=303021 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-7-12-2018/feed/ 0 Bahnar tối 6-12-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-6-12-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-6-12-2018/#respond Fri, 07 Dec 2018 01:06:28 +0000 http://gialaitv.vn/?p=302636 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-6-12-2018/feed/ 0 Bahnar tối 5-12-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-5-12-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-5-12-2018/#respond Thu, 06 Dec 2018 00:27:34 +0000 http://gialaitv.vn/?p=302343 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-5-12-2018/feed/ 0 Bahnar tối 4-12-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-4-12-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-4-12-2018/#respond Wed, 05 Dec 2018 00:32:45 +0000 http://gialaitv.vn/?p=302072 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-4-12-2018/feed/ 0 Bahnar tối 03-12-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-03-12-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-03-12-2018/#respond Tue, 04 Dec 2018 00:29:17 +0000 http://gialaitv.vn/?p=301803 http://gialaitv.vn/thoi-su/phat-thanh/ts-phat-thanh-tieng-bahnar/bahnar-toi-03-12-2018/feed/ 0