Luật đất đai sửa đổi

RSS

Công văn số 269 UBND tỉnh Gia Lai

14/2/2023

Về việc thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thông báo số 17 của Văn phòng Chính phủ

14/2/2023

Về việc thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi