Tín dụng chính sách xã hội

RSS

Tín dụng Chính sách -Xã hội 21-9-2023

21/9/2023

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai đẩy mạnh cho vay theo Nghị định 28 của Chính phủ
– Chỉ thị 40 tiếp sức cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Tín dụng chính sách xã hội 17-8-2023

17/8/2023

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Cho nay học sinh – sinh viên năm học 2023 – 2024
– Phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong quản lý nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH

Tín dụng chính sách xã hội 20-7-2023

20/7/2023

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.
– Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai
– “Cầu nối” đưa chính sách tín dụng đến người nghèo

Tín dụng chính sách xã hội 15-6-2023

15/6/2023

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Ký kết phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh
– Doanh số cho vay của các chương trình tín dụng của chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 899 tỷ

Tín dụng chính sách xã hội 18-5-2023

18/5/2023

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8%
– Nguồn vốn tín dụng chính xã hội đòn bẩy phát triển kinh tế vùng khó khăn