Thi đua yêu nước

RSS

Thi đua yêu nước 16-10-2022

16/10/2022

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay gồm những nội dung:
– Nông dân đồng bào DTTS thi đua đổi mới nếp nghĩ cách làm
– Giải thưởng của niềm tin

Thi đua yêu nước 11-9-2022

11/9/2022

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay gồm những nội dung:
– Cựu Chiến binh Chư Pưh thi đua giữ bình yên buôn làng
– Khẳng định vai trò chủ thể trong đổi mới nông thôn