90 Năm Đảng Cộng Sản Việt Nam

RSS

90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 02-01-2020

03/1/2020

Trong kỳ trước của Mục “Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)”, chúng tôi đã giới thiệu về bối cảnh ra đời và con đường ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu việc thành lập, ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.