75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai

RSS

Cảm nhận của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai về Phiên họp trù bị và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng thành công rực rỡ

25/1/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng ta đã thể hiện khát vọng đổi mới, hoạch định đường lối, chủ trương mang tính đột phá, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Đó cũng là niềm tin và kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước. Cùng với Đoàn đại biểu các tỉnh, thành, đơn vị trong nước, qua dự họp phiên trù bị và nghiên cứu kỹ dự thảo văn kiện, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai tin tưởng, kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rực rỡ.

Kết quả kỳ thi thứ 7

14/9/2020

Kết quả kỳ thi thứ 7 Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”.

Kết quả kỳ thi thứ 6

31/8/2020

Kết quả kỳ thi thứ 6 Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”.

Kết quả kỳ thi thứ 5

17/8/2020

Kết quả kỳ thi thứ 5 Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”.