Câu hỏi kỳ thi thứ 6

Cập nhật 17/8/2020, 10:08:32

Kỳ 6 bắt đầu từ 9 giờ, ngày 17/8/2020 và kết thúc 17 giờ, ngày 28/8/2020

1. Hãy cho biết Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ mấy?

a. Kỳ họp thứ nhất, ngày từ ngày 24/6 đến 3/7/1976.

b. Kỳ họp thứ hai, từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/1977.

c. Kỳ họp thứ ba, từ ngày 20/12 đến ngày 28/12/1977.

2. Để đáp ứng nguyện vọng và tình cảm tha thiết của Nhân dân các dân tộc Gia Lai – Kon Tum đối với Bác Hồ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum đã ra Nghị quyết về xây dựng Nhà trưng bày hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hãy cho biết đó là Nghị quyết nào?

a. Nghị quyết số 58, ngày 04/02/1981.

b. Nghị quyết số 58, ngày 05/02/1981.

c. Nghị quyết số 58, ngày 06/02/1981.

3. Sau ngày giải phóng năm 1975, toàn tỉnh Gia Lai – Kon Tum có bao nhiêu đảng bộ huyện, thị xã và bao nhiêu đảng bộ xã, phường?

a. 9 đảng bộ huyện, thị xã và 147 đảng bộ xã, phường.

b. 10 đảng bộ huyện, thị xã và 157 đảng bộ xã, phường.

c.11 đảng bộ huyện, thị xã và 163 đảng bộ xã, phường.

4. Hãy cho biết quân, dân và cán bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng vào năm nào?

a. Năm 1985.

b. Năm 1986.

c. Năm 1987.

5. Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12 – 1986) xác định cơ chế chung trong quản lý toàn xã hội là gì?

a. Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

b. Đảng và Nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ.

c. Đảng quản lý, Nhà nước lãnh đạo, Nhân dân làm chủ.

6. “Ổn định và phát triển sản xuất nông, lâm, công nghiệp, trước hết là phát triển sản xuất…” là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội được Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh đề ra. Hãy chọn 1 đáp án đúng trong 3 đáp án sau để điền vào dấu “…”

a. Nông nghiệp toàn diện.

b. Nông, lâm, công nghiệp toàn diện.

c. Nông, công nghiệp toàn diện

7: Hãy cho biết kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi?

*Để tham gia cuộc thi vui lòng truy cập http://thongtintuyengiaogialai.vn/ click vào banner “Cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” và trả lời câu hỏi.


Lượt xem: 713